You are herePODZIELONO ŚRODKI

PODZIELONO ŚRODKI


By t.borkowski - Posted on 20 styczeń 2017

Pierwsze w 2017 r. posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy odbyło się 18 stycznia.  Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady- Wicestarosta Marek Wysocki który, powitał zebranych, w tym przedstawiciela Piskiego Towarzystwa Gospodarczego oraz nowego członka Pana Rafała Wierzbickiego- powołanego do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy na mocy Zarządzenia nr 57/2016 Starosty Piskiego z dnia 29 grudnia 2016r.w sprawie zmian w składzie Powiatowej Rady Rynku Pracy.


Propozycję podziału środków z Funduszu Pracy na realizowane w 2017 r. programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej przedstawił Dyrektor PUP Marcin Kamiński który również poinformował, że w 2017 r. na w/w cel decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21.12.2016 r. środki FP według algorytmu kw. wynoszą 4 680 520,29 zł. W propozycji, największą część puli środków skierowano na roboty publiczne 54,00 %, następnie na prace interwencyjne 11,95 %, staże 1,69% oraz na wkład własny do realizowanych w bieżącym roku programów na rzecz aktywizacji zawodowej osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy- 9,45%.

Środki Krajowego Fundusz Szkoleniowego w kwocie 177.000,00 zł Powiatowy Urząd Pracy w Piszu przeznaczy na następujące działania:

- 90% środków w wysokości – na kształcenie, podnoszenie kwalifikacji, studia podyplomowe - zgodnie z pozytywnie zaopiniowanymi przez Powiatową Radę Rynku Pracy priorytetami wydatkowania przez powiatowe urzędy pracy środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego zaproponowanymi przez ministra właściwego ds. pracy, w tym:

1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

- pozostałe 10% środków KFS w wysokości – na promocję Krajowego Funduszu Pracy.

Ponadto, w trakcie posiedzenia przedstawiono aktualną sytuację na rynku pracy w powiecie piskim Zwrócono szczególną uwagę na bardzo duży spadek bezrobocia (około 26 %) na koniec 2016 roku, co jak podkreślił Dyrektor PUP Marcin Kamiński stanowi efekt pracy wszystkich pracowników piskiego urzędu. Dodał również, ze do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy w znaczący sposób przyczyniły działania Urzędu w zakresie podejmowanej współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Analiza rynku pracy wykazała, że istotne znaczenie przy zahamowaniu odpływu pracowników z rynku pracy będą miały m.in. wzrost płac, wybór odpowiedniej szkoły zawodowej i zdobycie konkretnego zawodu w celu pozyskiwania fachowców w danej dziedzinie np. przetwórstwo przemysłowe czy transport i gospodarka magazynowa.

Posiedzenie zakończył Przewodniczący Rady Wicestarosta Marek Wysocki, który podziękował Dyrektorowi PUP Marcinowi Kamińskiemu oraz Burmistrzom za wkład i duże zaangażowanie w przeciwdziałanie bezrobociu na terenie powiatu piskiego.