You are hereOtwarte konkursy ofert

Otwarte konkursy ofert


By jakub.grodzki - Posted on 08 styczeń 2018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2019 niektórych zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego, rozwoju turystyki oraz kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacieZarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, następujących zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

1. w zakresie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego: zadania pod nazwą „Wzmocnienie procesu informowania organizacji pozarządowych w szczególności o inicjatywach, projektach, konkursach organizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i samorządy lokalne skierowanych do sektora pozarządowego w regionie poprzez regionalną stronę internetową” (termin składania ofert: 26 stycznia 2018)
 

2. w zakresie rozwoju turystyki: zadań pod nazwą:
a.„Organizacja cyklicznych imprez turystycznych promujących atrakcje i produkty turystyczne Warmii i Mazur”;
b.„Wydawanie niekomercyjnych regionalnych publikacji turystycznych promujących turystykę w województwie warmińsko-mazurskim ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw cyklicznych”;
c.„Realizacja działań na rzecz rozwoju i promocji turystyki Krainy Kanału Elbląskiego w województwie warmińsko-mazurskim”.

(termin składania ofert: 26 stycznia 2018)

 

3. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego: zadania pod nazwą „Publikacje spełniające wysokie standardy merytoryczne  i redakcyjne, realizowane w trybie wieloletnim ze względu na złożoność tematyczną” (termin składania ofert: 26 lutego 2018)

Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie: tel. 89 512 58 75 (Mariusz Katarzyński), 89 512 58 76 (sekretariat Biura). Osoby wyznaczone do kontaktu w sprawie konkursu są wskazane również przy opisach poszczególnych zadań konkursowych.
Ogłoszenie konkursowe znajduje się na stronie: http://bip.warmia.mazury.pl zakładka: „Organizacje Pozarządowe” – „Otwarte konkursy ofert”Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz