You are hereOBRADY RADY POWIATU PISZ. ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU

OBRADY RADY POWIATU PISZ. ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU


By t.borkowski - Posted on 31 maj 2017

25 maja odbyła się XXX Sesja Rady Powiatu Pisz, podczas której radni obradowali miedzy innymi nad jednym z najważniejszych w rocznym porządku obrad rady punktów- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Piszu z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2016. Podstawą do oceny działań Zarządu Powiatu były sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. oraz opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz.
Jak przedstawiła w trakcie sesji Skarbnik Powiatu Pani Barbara Koprowska, w 2016 roku zrealizowane dochody budżetowe stanowiły kwotę 62.139.674,45 zł, co stanowiło 100,76% uchwalonego planu dochodów po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 60.215.272,42 zł, co stanowiło 97,70% planu wydatków po zmianach. Budżet roku 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.924.402,03 zł. W ramach wydatków poniesiono znaczne nakłady na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą, transport i łączność, w tym utrzymanie dróg publicznych, bezpieczeństwo publiczne, ochronę zdrowia oraz pomoc społeczną. Na inwestycje i remonty w roku ubiegłym powiat przeznaczył kwotę 8.251.671,96 zł, co stanowiło 14% ogółu wydatków. W ramach wydatków majątkowych poniesiono znaczne nakłady na inwestycje drogowe oraz na zadania w zakresie oświaty. Stan zadłużenia powiatu na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 5.741.016 zł.

Największe inwestycje wykonane w roku 2016 to:
- „Przebudowa dr. pow. Rostki Skomackie”,
- „Przebudowa dr. pow. Wierzbiny - Drygały - Skarżyn”,
- „Przebudowa dr. pow. Zalesie”,
- „Przebudowa dr. pow. Turowo”,
- „Przebudowa dr. pow. Monety - Zdedy”,
- „Przebudowa budynku administracyjnego PZD w Piszu”,
- „Dobudowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach budynku stołówki z internatem, budynku o funkcji sportowo-rehabilitacyjnej oraz łącznika komunikacyjnego”.
 

Przekazano dotacje na zakupy inwestycyjne i inwestycje dla:
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu na budowę parkingu przy budynku byłego pogotowia ratunkowego, termomodernizację budynku byłego pogotowia ratunkowego na potrzeby rezonansu magnetycznego i gabinetów lekarskich oraz na zakup sprzętu medycznego,

- Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie zakupu 2 samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Piszu oraz 1 samochodu dla Komisariatu Policji w Orzyszu,
- Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu na wykonanie projektu nowej wystawy stałej w Muzeum w Praniu oraz projektu branżowego (elektrycznego oświetlenia i podłączenia multimediów).
 

Wykonano remonty dróg, w tym:

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drogach pow.: Odoje - Zelki, Ruciane N. - Wiartel (Jeże), Kwik, Szczechy Wlk. - Zdory - Kociołek Szlachecki, Kałęczyn - Biała Piska, Biała Piska - Bełcząc - Kowalewo, Zabielne; remont nawierzchni - ul. Okopowa w Piszu, dr. - Turowo, dr. pow. Łysonie,

a także remonty szkół i placówek oświatowych, w tym:

- remont placu do nauki jazdy na terenie ZSL Ruciane - Nida,

- remont auli szkolnej z wymianą instalacji elektrycznej w I LO w Piszu,
- remont ogrodzenia przy budynku szkolnym w ZS Nr 1 w Białej Piskiej,
- remont ogrodzenia oraz sal dydaktycznych i pomieszczeń w LO w Orzyszu,
- remont dachu na budynku szkoły ZSZ z BP w Piszu,
- remonty łazienek, kanalizacji sanitarnej, obróbek blacharskich, instalacji elektrycznych i inne.

Ważną kwestię stanowiła uzyskana wcześniej i przedstawiona w trakcie obrad Rady opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, która zarówno sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu jak i wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pisz w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Piszu absolutorium za rok 2016 zaopiniowała pozytywnie.
W wyniku głosowania nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Powiatu Pisz udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu w Piszu za rok 2016, wyrażając tym samym poparcie dla decyzji i działań podejmowanych przez Zarząd w 2016 r.

     

"Bardzo dziękuje Radnym za przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. Państwa decyzja jest swojego rodzaju skwitowaniem dobrego kierunku naszych działań. Dziękuję za zaufanie i poparcie naszych decyzji. Zarząd Powiatu realizował przyjęty przez Radę Powiatu budżet wraz z wprowadzanymi zmianami w sposób kompetentny, dążąc do osiągnięcia jak najlepszego wyniku. Dziś wiemy, że był to dla Powiatu Piskiego udany rok, obfity w szereg osiągnięć godnych uwagi.
Szczególne podziękowania kieruję do Pani Skarbnik, za całoroczną pracę nad budżetem i dbanie o to, aby realizowany był należycie i osiągnął na koniec roku bezpieczny wynik finansowy.
Na koniec, chciałbym też podziękować wszystkim Pracownikom starostwa i jednostek organizacyjnych, za Waszą codzienną pracę włożoną w realizację ubiegłorocznego budżetu. Dzięki Wam był to budżet wykorzystanych szans".

 

 

/w imieniu członków Zarządu Powiatu w Piszu - Starosta Piski Andrzej Nowicki./

     

 

     
Tagi

Klauzula o RODO