You are hereOBRADY RADY POWIATU PISZ

OBRADY RADY POWIATU PISZ


By d.rakowski - Posted on 03 kwiecień 2017

Wręczenie nagród zwycięzcom "Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Piskiego 2016" oraz wyróżnionym w konkursie "8 Wspaniałych", zapoczątkowały XXVIII sesję Rady Powiatu Pisz, która odbyła się 30 marca. Przypominając, organizatorem plebiscytu byli Gazeta Piska i Starostwo Powiatowe w Piszu, a głosowanie odbywało się w drodze głosowania smsowego i przy pomocy kuponów zamieszczanych na łamach gazety

Wręczenie nagród zwycięzcom "Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Piskiego 2016" oraz wyróżnionym w konkursie "8 Wspaniałych", zapoczątkowały XXVIII sesję Rady Powiatu Pisz, która odbyła się 30 marca.

Przypominając, organizatorem plebiscytu byli Gazeta Piska i Starostwo Powiatowe w Piszu, a głosowanie odbywało się w drodze głosowania smsowego i przy pomocy kuponów zamieszczanych na łamach gazety. Decyzją Państwa- uczestników głosowania, laureatami plebiscytu zostali:

JULIA GARDOCKA - I miejsce (pływanie),
MARCIN AMBROZIAK - II miejsce (biegi),
zespół w składzie: PAWEŁ GRABOWSKI/ KRYSTIAN KRYSIAK - III miejsce.


Laureatów uhonorowano statuetkami oraz dyplomami oraz drobnym upominkiem promocyjnym Powiatu Piskiego, a nagrody wręczyli Starosta Piski Andrzej Nowicki oraz Redaktor Naczelna Gazety Piskiej Elżbieta Żywczyk.
Kolejnych odznaczonych, tym razem w ogólnopolskim konkursie "Ośmiu Wspaniałych" przedstawiła dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Placówek Dorota Darda.

Laureatką powiatowych eliminacji konkursu została DARIA NOWACKA z I LO im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu, która zakwalifikowała się tym samym do krajowego etapu.

Wśród wyróżnionych uczestników eliminacji powiatowych znaleźli się również: KONRAD BAGIŃSKI z ZSL im. unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie, MARCIN BORATYŃSKI oraz JAKUB SULEWSKI- z Katolickiego LO w Piszu, a także PATRYCJA ZADROGA z ZS nr 1 v w Piszu.
Oficjalnego wręczenia dyplomów i upominków dokonali Starosta Andrzej Nowicki oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Irena Jatkowska.
Na zakończenie "ponadprogramowej" części sesji, wyróżnieniu w obu konkursach, nagrodzeni zostali brawami ze strony uczestników obrad.

WSZYSTKIM RAZ JESZCZE SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

Podczas planowej części obrad radni przyjęli jednogłośnie: sprawozdanie z działalności Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego za 2016 r. oraz informację z kierunków działalności Zarządu Powiatu na 2017 r. 16 głosami "za" i 1 "wstrzymującym się" Rada przyjęła także informację o realizacji zadań Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu w 2016 r.

Pośród bieżących projektów uchwał radni jednomyślnie podjęli uchwały w sprawach:

-udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko- Mazurskiemu na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją konferencji pn. "Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur"
- rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego. W związku z utworzeniem na terenie Pisza nowej apteki, ważność utraciła uchwała nr XXIV/150/16 Rady Powiatu Pisz. Nowy rozkład godzin pracy aptek zamieszczony będzie w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu.
- wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Piski porozumienia z Gminą Orzysz w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Piski przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. dr Władysława Klementowskiego w Łupkach,
- dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,
- ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
- udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2017-2021, a także
- zmian w budżecie powiatu piskiego na 2017 r.


Rada rozpatrzyła również projekt uchwały w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Powiatu Piskiego. Jak uzasadniła radna Alina Kierod, której uchwała bezpośrednio dotyczyła, w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, chce przejść na emeryturę i ustąpić tym samym miejsca "młodszemu" nauczycielowi. Uczestnicząca w obradach dyrektor ZSL w Rucianem Nidzie Halina Pańkowska, dotychczasowy pracodawca p. Aliny Kierod, przychyliła się do uzasadnienia w tej kwestii. Uchwała przyjęta została niejedno głośnie: 12 głosami "za" i 3 "wstrzymującymi się" . Dwoje radnych nie wzięło udziału w głosowaniu, w tym radna Alina Kierod.

W ramach tej części obrad, radni wysłuchali także okresowego sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji uchwał własnych oraz sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu Pisz.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi

Klauzula o RODO