You are hereKwalifikacja Wojskowa 2018

Kwalifikacja Wojskowa 2018


By jakub.grodzki - Posted on 06 luty 2018

W poniedziałek, 5 lutego ruszyła kwalifikacja wojskowa w Powiecie Piskim.  W bieżącym roku przed komisją ma obowiązek stawić się łącznie 547 osób,  z czego 396 z rocznika podstawowego – urodzeni w 1999 roku oraz kolejne 151 z roczników starszych. Zlokalizowana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu Powiatowa Komisja Lekarska będzie prowadziła kwalifikację do  9 marca.

Wraz z początkiem kwalifikacji wojskowej miejsce pracy komisji wizytowali ppłk Ryszard Wiśniewski – Wojskowy Komendant Uzupełnień WKU Ełk oraz Andrzej Nowicki – Starosta Piski. Obok rozmowy z pierwszymi osobami, które stawiły się na wezwanie do kwalifikacji, w trakcie której ppłk Ryszard Wiśniewski zachęcał do wstąpienia w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej, której batalion wchodzący w skład Warmińsko-Mazurskiej Brygady OT będzie zlokalizowany w Ełku. Obaj panowie zapoznali się także  z pracą na poszczególnych stanowiskach komisji kwalifikacyjnej. W trakcie spotkanie ppłk Ryszard Wiśniewski gratulował Andrzejowi Nowickiemu – Staroście Piskiemu doskonałego przygotowania do przeprowadzenia tegorocznej kwalifikacji wojskowej, co jak podkreślił, jest w wykonaniu Starostwa Powiatowego w Piszu już wieloletnim standardem.

Zgodnie z Rozporządzaniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej tegoroczna kwalifikacja na terenie Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęła się 30 stycznia, a zakończy 27 kwietnia. Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły  18 rok życia. W roku bieżącym, obowiązek stawienia się na komisji kwalifikacyjnej mają przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 1999 roku. W dalszej kolejności wezwani zostaną mężczyźni urodzeni w latach 1994 – 1998, którzy dotychczas nie uzyskali określonej kategorii przydatności do służby wojskowej. Ponadto wezwanie otrzymają osoby urodzone w latach 1997 – 1998, które zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia. Wezwanie przed komisję kwalifikacyjną dotyczyć będzie także kobiet urodzonych w latach 1994 – 1999 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji. Ostatnią grupą, która stawi się przed komisją kwalifikacyjną są osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się na ochotnika do pełnienia służby wojskowej, oczywiście jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

INFORMACJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ:
PLAN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W POWIECIE PISKIM W 2018:
05- 09 lutego - osoby podlegające kwalifikacji wojskowej z gminy Biała Piska
12 - 14 lutego - osoby podlegające kwalifikacji wojskowej z gminy Orzysz
15 - 16 lutego ; 19- 23 lutego; 26-27 lutego - osoby podlegające kwalifikacji wojskowej z gminy Pisz
28 luty, 1-2 marca, 5 marca - osoby podlegające kwalifikacji wojskowej z gminy Ruciane Nida

06 - 07 marca- stawiennictwo kobiet

Kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji (np. kierunki psychologiczne, medyczne i weterynaryjne), które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę albo będą studentkami lub absolwentkami szkół wyższych, mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą 19 lat życia (kobiety urodzone w latach 1994-1999).

08 - 09 marca- dodatkowe dni pracy komisji kwalifikacyjnej

Do kwalifikacji wojskowej w powiecie piskim zgłoszonych jest łącznie 547 mężczyzn. W pierwszej kolejności badaniem objętych zostanie 396 mężczyzn z rocznika 1999. Sprawdzony zostanie także stan zdrowia panów urodzonych w latach 1994-1998, którzy do tej pory nie posiadali określonej kategorii wojskowej oraz osoby uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej(które w latach ubiegłych otrzymały kat. B).

Co należy mieć przy sobie stają przed komisją lekarką ?:
  • dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna
  • posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, zaświadczenia lekarskie
  • aktualną fotografię o wymiarach 3cm x 4 cm (bez nakrycia głowy),
  • dokumenty stwierdzające wykształcenie lub pobieranie nauki.
UWAGA
Należy pamiętać, że w razie nie zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt lub burmistrz (prezydent miasta) - z urzędu lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej albo wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegająca kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

KATEGORIE ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie działają podczas
kwalifikacji wojskowej i ustalają następujące:

KATEGORIE ZDROWIA
A - Zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o których mowa w art. 59, a także zdolność do odbywania zajęć wojskowych w czasie trwania studiów wyższych, służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej.

B - Czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju.

D - Niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w kategorii zdrowia "A" w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej.

E - Trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

(tekst: „Kategorie zdolności do…”- kopia z www.elk.wku.wp.mil.pl)

Od orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej przysługuje osobie stawiającej się do kwalifikacji wojskowej i wojskowemu komendantowi uzupełnień odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Orzeczenie to może być zmienione przez wojewódzką komisję lekarską również z urzędu, jeżeli zostało wydano z naruszeniem przepisów prawa. Stronom przysługuje również we wskazanym terminie prawo do złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. W takim przypadku z dniem doręczenia oświadczenia, niniejsze orzeczenie staje się ostateczne i prawomocne.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz