You are hereDOTACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

DOTACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY


By t.borkowski - Posted on 15 maj 2017

Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Piszu realizuje w 2017 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych następujące zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych:

 

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – art. 26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.).

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 102 z późn. zm.).

Warunki ubiegania się o środki PFRON:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 93 z późn. zm.).

Zakres refundacji:

 • udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna,

 • kwota niepodlegającego odliczeniu:
  - podatku od towarów i usług,
  - podatku akcyzowego,
  związanych z ww. przedmiotami opodatkowania.

Składanie wniosków:

 • Pracodawca, w celu ubiegania się o refundację, składa do Starosty, właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy, wniosek o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

 • Adres składania wniosków:

Starostwo Powiatowe w Piszu
Wydział Finansowy, pokój nr 40
ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz,
tel. (0 87) 425-47-72

 • Druk wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia podanego w podstawie prawnej można go również pobrać poniżej.

Maksymalna kwota refundacji:

 

Maksymalna kwota refundacji nie może przekroczyć 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. Zwrotu kosztów dokonuje Starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z Pracodawcą, z tym że zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy.

 

Przy rozpatrywani wniosku Starosta szczególnie bierze pod uwagę:

 • potrzeby lokalnego rynku pracy,

 • liczbę osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,

 • koszty wyposażenia stanowiska pracy,

 • wkład Pracodawcy w wyposażenie tworzonego stanowiska pracy,

 • wysokość posiadanych środków PFRON przeznaczonych na ten cel w danym roku.

Termin rozpatrzenia wniosku:

 

Starosta pisemnie informuje Pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku przeznaczonego do realizacji na dany rok w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez Radę Powiatu uchwały, o której mowa w art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza środki Funduszu – według algorytmu.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Starosta sporządza uzasadnienie.

 

Umowa w sprawie udzielenia środków PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej:

 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Starosta informuje Pracodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

 • W terminie 14 dni od zakończenia negocjacji Starosta zawiera umowę z Pracodawcą, która w szczególności zawiera:

Zobowiązanie Starosty do:

 • wypłaty refundacji w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji,

 • co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez Pracodawcę, w czasie obowiązywania umowy.

Zobowiązanie Pracodawcy do:

 • poniesienia wskazanych w umowie kosztów oraz zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, której dotyczy refundacja, w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

 • udokumentowania realizacji umowy na wezwanie Starosty,

 • umożliwienia wykonania przez Starostę czynności dotyczących co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez Pracodawcę, w czasie obowiązywania umowy,

 • informowania Starosty o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian,

 • rozliczenia otrzymanej refundacji w terminie określonym w umowie,

 • zwrotu otrzymanej refundacji oraz odsetek od refundacji naliczonych od dnia jej otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania Starosty do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy,

 • zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji – w formie poręczenia, weksla z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Rozliczenie umowy:

 • Pracodawca przedstawia Staroście kopię umowy o pracę zawartej z osobą zatrudnioną na refundowanym stanowisku pracy, orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność tej osoby, zestawienie poniesionych kosztów podlegających refundacji oraz kopie dowodów ich poniesienia w terminie 7 dni od dnia poniesienia ostatniego z tych kosztów.

 • Zakup wyposażenia objętego refundacją dokumentuje się fakturą, rachunkiem lub dowodem zapłaty.

 • Wytworzenie wyposażenia objętego refundacją dokumentuje się, przedstawiając ocenę techniczną rzeczoznawcy wraz z dokonaną przez niego wyceną, koszty oceny i wyceny rzeczoznawcy finansuje pracodawca.

 • Starosta przekazuje refundację na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Pracodawcę pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy, odpowiednio, o przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażonym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.

Refundacja może być przyznawana jako pomoc de minimis spełniająca warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) albo we właściwych przepisach Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
 

Załączniki do wniosku Wn-O:

 • Dowód osobisty Pracodawcy (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu).

 • Informacja o numerze NIP oraz PKD.

 • Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach (na podpisanie umowy aktualne zaświadczenie - ważne 30 dni).

 • Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS (na podpisanie umowy aktualne zaświadczenie - ważne 30 dni).

 • Oświadczenie o braku zaległości wobec PFRON.

 • Aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych.

 • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 • Opinia Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu o możliwości skierowania do pracy na ujęte we wniosku stanowisko pracy zarejestrowanych osób niepełnoprawnych (informacja z części F wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej podpisana przez osoby do tego upoważnione).

 • Podstawa kalkulacji kosztów oraz oferty cenowe dotyczące kosztów i wydatków do sfinansowania, specyfikacja wnioskowanego sprzętu.

 • Diagnoza rynku pracy na temat zapotrzebowania na utworzenie stanowiska objętego refundacją ze środków PFRON.

 • Pisemna informacja na temat wkładu Pracodawcy w wyposażenie tworzonego stanowiska pracy (koszty już poniesione lub planowane do poniesienia).

 • Opis dotychczasowej działalności (wypełnione pole nr 27 we wniosku) np. od kiedy istnieje firma, od kiedy działa, na czym polega działalność, ile osób zatrudnia, czy ma doświadczenie w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych itp.

 • Bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie dwa lata obrotowe - w przypadku podmiotów sporządzających bilans. W pozostałych przypadkach - roczne rozliczenie podatkowe za ostatnie dwa lata wraz z dowodem przyjęcia przez urząd skarbowy lub poświadczone przez audytora albo z dowodem nadania do urzędu skarbowego. W przypadku Pracodawcy działającego przez okres krótszy niż dwa lata należy przedstawić dokumenty za okres co najmniej 12 miesięcy.

 • Oświadczenie dotyczące podatku VAT – Czy Pracodawca jest/nie jest podatnikiem VAT i czy Pracodawca może/nie może obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony VAT, dotyczący zakupu wnioskowanych urządzeń/sprzętów związanych z wyposażeniem tworzonego stanowiska pracy wraz z podaniem podstawy prawnej.

 • Informację o proponowanej formie zabezpieczenia: poręczenie, w tym poręczenie spółdzielni socjalnej, weksel z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika (informacje tę należy zamieścić we wniosku w polu nr 29).
  Pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury związanych z rozpatrzeniem i realizacją złożonego przez Pracodawcę wniosku o dofinansowanie – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

 • Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał Pracodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 • Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczącej w szczególności Pracodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

PLIKI DO POBRANIA

 

   
Wn-W Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

POBIERZ

POBIERZ
     
OŚWIADCZENIA /w jednym pliku/ POBIERZ POBIERZ
     
INFORMACJA O UZYSKANEJ POMOCY PUBLICZNEJ I POMOCY DE MINIMIS POBIERZ POBIERZ
     

Klauzula o RODO