You are hereDOTACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ROLNICZA, WKŁAD DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

DOTACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ROLNICZA, WKŁAD DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ


By t.borkowski - Posted on 15 maj 2017

Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Piszu realizuje w 2017 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych następujące zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych:

 

Przekazanie jednorazowo środków na podjęcie

działalności gospodarczej, rolniczej

albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

- art. 12a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.).

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 102 z późn. zm.).

Warunki ubiegania się o środki PFRON:

 • Osoba niepełnosprawna musi być zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

 • Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o otrzymanie środków PFRON nie może wcześniej otrzymać bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.

Cel wsparcia:

 • podjęcie po raz pierwszy działalności:
  - gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
  - rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia,

 • wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej,

 • ponowne podjęcie działalności, o której mowa w punkcie 1, lub ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeżeli zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej.

Składanie wniosków:

 • W celu ubiegania się o jednorazową dotację osoba niepełnosprawna składa wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej do Starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna, albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

 • Adres składania wniosków:

Starostwo Powiatowe w Piszu
Wydział Finansowy, pokój nr 40
ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz,
tel. (0 87) 425-47-72

 • Druk wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia podanego w podstawie prawnej można go również pobrać poniżej.

Maksymalna kwota dotacji:

 • Maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Przy rozpatrywani wniosku Starosta szczególnie bierze pod uwagę:

 • przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki,

 • popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność,

 • kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków,

 • uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy,

 • wysokość środków własnych wnioskodawcy,

 • wysokość posiadanych środków PFRON na ten cel w danym roku.

Termin rozpatrzenia wniosku:


Starosta pisemnie informuje Wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku przeznaczonego do realizacji na dany rok w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez Radę Powiatu uchwały, o której mowa w art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza środki Funduszu – według algorytmu.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Starosta sporządza uzasadnienie.
 

Umowa w sprawie udzielenia środków PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej:

 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Starosta informuje pisemnie Wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

 • W terminie 14 dni od zakończenia negocjacji Starosta zawiera umowę z Wnioskodawcą, która w szczególności zawiera:

Zobowiązanie Starosty do:

 • wypłaty środków w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji,

 • co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez Wnioskodawcę, w czasie obowiązywania umowy.

Zobowiązanie Wnioskodawcy do:

 • przeznaczenia środków na cel określony w umowie,

 • prowadzenia działalności gospodarczej albo rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy, przy czym do okresu prowadzenia działalności gospodarczej:
  - wlicza się okresy choroby, powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, skierowania do odbycia służby zastępczej lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego,
  - nie wlicza się okresu jej zawieszenia.

 • udokumentowania realizacji umowy na wezwanie Starosty,

 • umożliwienia wykonania przez Starostę czynności dotyczących co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez Wnioskodawcę, w czasie obowiązywania umowy,

 • informowania Starosty o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian,

 • rozliczenia otrzymanych środków w terminie określonym w umowie,

 • zwrotu otrzymanych środków oraz odsetek od środków, naliczonych od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania Starosty do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy,

 • zabezpieczenia zwrotu kwoty środków – w formie poręczenia, w tym poręczenia spółdzielni socjalnej, weksla z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancji bankowej, zastawu

 • na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika,

 • zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), podatku naliczonego z tytułu zakupionych towarów i usług sfinansowanych z przyznanych środków:
  - w terminie 90 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
  - w terminie 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku, w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, wynika kwota do zwrotu.

Środki przyznawane w ramach realizacji ww. zadania mogą być przyznawane jako pomoc de minimis spełniająca warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) albo we właściwych przepisach Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Załączniki do wniosku Wn-O:

 • Kserokopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o całkowitej albo częściowej niezdolności do pracy, orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, o grupie inwalidzkiej, o niepełnosprawności osób do 16 roku życia, orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 01.01.1998 r., potwierdzona za zgodność z oryginałem (lub oryginał do wglądu).

 • Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dowodu osobistego lub oryginał do wglądu.

 • Aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające zarejestrowanie osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

 • Oświadczenie o nieprowadzeniu własnej działalności gospodarczej, rolniczej lub nie pozostawaniu członkiem spółdzielni socjalnej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 • Biznes plan planowanej działalności gospodarczej zawierający m.in. kalkulację ekonomiczną przedsięwzięcia, tj. koszty uruchomienia, prowadzenia oraz przewidywanego zysku.

 • Podstawy kalkulacji kosztów oraz oferty cenowe dotyczące kosztów i wydatków do sfinansowania ze środków PFRON ujętych we wniosku o dofinansowanie.

 • Diagnozę lokalnego rynku dotyczącą popytu i podaży na planowaną działalność.

 • Dokumenty potwierdzające posiadanie umiejętności, kwalifikacji, doświadczenia Wnioskodawcy niezbędnych do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej (np. świadectwa ukończenia szkół, świadectwa pracy, dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, szkoleń, itp.).

 • Zaświadczenie z banku o posiadanym rachunku bankowym wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach rachunku lub braku obciążeń.

 • Informację o proponowanej formie zabezpieczenia: poręczenie, w tym poręczenie spółdzielni socjalnej, weksel z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika (informacje tę należy zamieścić we wniosku w polu nr 29).

 • Oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu z innych źródeł bezzwrotnych środków publicznych na cel objęty wnioskiem.

 • Oświadczenie o:
  - braku zaległości wobec PFRON,
  - braku zaległości w terminowym opłacaniu podatków.
  - braku zaległości w opłacaniu składek ZUS.

 • Oświadczenie o korzystaniu ze środków PFRON lub z innych źródeł publicznych na podjęcie działalności gospodarczej albo rolniczej lub o nieskorzystaniu z ww. pomocy.

 • Pisemna informacja o posiadanym numerze NIP lub informacja o nieposiadaniu numeru NIP.

 • Pozwolenia, licencje wymagane do prowadzenia planowanej działalności (np. opinia SANEPID-u, decyzja środowiskowa, itp.).

 • Dokument potwierdzający posiadanie lokalu, w którym prowadzona będzie planowana działalność (np. akt notarialny, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, odpis z księgi wieczystej).

 • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 • Oświadczenie nt. wszelkiej innej pomocy de minimis w odniesieniu do której stosuje się Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) lub inne rozporządzenia o pomocy de minimis, otrzymaną w czasie dwóch poprzednich lat podatkowych oraz bieżącego roku podatkowego

PLIKI DO POBRANIA

 

   
Wn-O Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków...

POBIERZ

POBIERZ
     
OŚWIADCZENIA /w jednym pliku/ POBIERZ POBIERZ
     
INFORMACJA O UZYSKANEJ POMOCY PUBLICZNEJ I POMOCY DE MINIMIS POBIERZ POBIERZ
     

Klauzula o RODO