You are hereDoroczna Nagroda FRDL

Doroczna Nagroda FRDL


By admin - Posted on 06 listopad 2009

Nagroda przyznawana będzie odrębnie osobom fizycznym, organizacjom obywatelskim oraz samorządom lokalnym. Pierwsze Nagrody FRDL zostaną wręczone w czasie uroczystości piętnastej rocznicy powołania Fundacji we wrześniu 2004 roku.
     

 

Doroczna Nagroda FRDL

za osiągnięcia w działaniach na rzecz
rozwoju demokracji lokalnej w Polsce

     

   Rozwój demokracji lokalnej jest podstawowym elementem i warunkiem transformacji ustrojowej w Polsce. Wymaga on aktywnego udziału społeczeństwa, jego organizacji i instytucji publicznych. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej została utworzona w 1989 roku, aby ten proces wspierać i tworzyć warunki jego rozwoju. Od piętnastu lat prowadzi aktywną działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i samorządności lokalnej, ułatwiania współpracy pomiędzy samorządem terytorialnym a inicjatywami i organizacjami obywatelskimi.

 

    W tym okresie nastąpiły w Polsce ogromne przemiany. Wiele jednak pozostało do zrobienia i konieczne jest podejmowanie dalszego wysiłku. Aby do niego zachęcać i upowszechniać dobre przykłady, a jednocześnie uhonorować wysiłki poszczególnych osób czy grup społecznych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej postanowiła ustanowić: „Doroczną nagrodę za osiągnięcia we wspieraniu rozwoju demokracji lokalnej w Polsce”. Nagroda przyznawana będzie odrębnie osobom fizycznym, organizacjom obywatelskim oraz samorządom terytorialnym.

 
Wybór laureata zostanie dokonany według następujących kryteriów:
 • Nagrody FRDL oraz wyróżnienia przyznawane będą za dokonane osiągnięcia, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju demokracji lokalnej.

 • Laureatami Nagrody FRDL mogą być instytucje samorządowe (powiaty, gminy, sołectwa), organizacje pozarządowe, zorganizowane grupy społeczne, a także poszczególne osoby.
 • Nagrodzone może być każde osiągnięcie (według uznania Kapituły), które:
  - w sposób trwały i znaczący przyczyniło się do rozwoju demokracji w gminie lub powiecie, a więc do zwiększenia udziału społeczeństwa w rozwiązywaniu wspólnych, lokalnych problemów;
  - przyczyniło się do integracji społeczności przez łączenie wysiłku instytucji publicznych i społeczeństwa lokalnego, a więc przede wszystkim władz samorządowych i organizacji pozarządowych;
  - w istotny sposób przyczyniło się do rozwiązania spraw ważnych dla społeczności lokalnej;
  - może stanowić przykład dla innych.
Ustala się następujący tryb dokonywania wyboru:
 • Kandydatów do postępowania konkursowego zgłaszają organizacje obywatelskie, władze samorządowe, Wyższe Szkoły Administracji Publicznej FRDL i Ośrodki Regionalne Fundacji.
 • Zgłoszenia gromadzone są przez Sekretariat Nagrody przy Biurze Zarządu FRDL w Warszawie.
 • Kandydaci w imieniu Kapituły Nagrody zawiadamiani są przez osobę do tego upoważnioną o fakcie zgłoszenia ich kandydatury. Osoba upoważniona do zawiadomienia kandydata uzyskuje jego zgodę do uczestnictwa w Konkursie oraz zbiera dodatkowe informacje.
 • Kapituła dokonuje wyboru najwybitniejszych osiągnięć, których lista będzie opublikowana. Wybrane wnioski podlegają sprawdzeniu przez wydelegowane przez Kapitułę osoby.
 • Kapituła może zaprosić finalistów dla osobistego przedstawienia swych osiągnięć.
 • Kapituła dokona wyboru laureatów spośród osób fizycznych, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego biorących udział w Konkursie. Kapituła może przyznać również wyróżnienia. Wybór dokonany przez Kapitułę jest ostateczny i nie podlega apelacji.
Pliki do pobrania:
Informacja i zasady nagrody FRDL  
List wprowadzajacy_kand  
formularz zalacznika  

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI