You are hereBezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Piskiego

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Piskiego


By jakub.grodzki - Posted on 28 grudzień 2016

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Piski będzie realizował ponownie od 1 stycznia 2017 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.


Nieodpłatna pomoc prawna udzielona będzie na podstawie umów z Powiatem, przez adwokatów zrzeszonych w Okręgowej Radzie Adwokackiej i radców prawnych z Okręgowej Izby Radców Prawnych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc może być świadczona przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. Ustawa zezwala również przy tworzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, na wykorzystanie doświadczenia organizacji pozarządowych.

W Powiecie Piskim od 1 stycznia 2017 r. będą funkcjonowały 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Starosta Piski Zarządzeniem nr 40/2016 z dnia 11.10.2016 r. określił 2 powiatowe lokale , w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Piskim, tj.:

 1. dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku oraz Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, w Piszu w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Warszawskiej 1.

Nieodpłatna pomoc prawna w tym punkcie będzie świadczona przez adwokatów i radców prawnych w dniach:
 • poniedziałek, wtorek w godzinach od 11:00 do 15:00,
 • środa, czwartek i piątek w godzinach od 10:00 do 14:00.
 1. dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego - tj. Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” z siedzibą w Olsztynie przy ul. Hanowskiego 9/42, wyłonionej w otwartym konkursie ofert, w Rucianem - Nidzie w budynku Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej przy ul. Polnej 2.
Nieodpłatna pomoc prawna w tym punkcie będzie świadczona w dniach:
 • poniedziałek, wtorek w godzinach od 11:00 do 15:00,
 • środa, czwartek i piątek w godzinach od 10:00 do 14:00.


Do kogo będzie skierowana bezpłatna pomoc prawna?

Ustawa zakłada, że do darmowej pomocy prawnej uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają jeden z poniższych kryteriów (art. 4 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej):

 • osoby, które nie ukończyły 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,li
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.

Na czym będzie polegała pomoc prawna?

 • na poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • na wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • na pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo - administracyjnym.

Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia. Więcej informacji dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Piskiego do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej.

Tagi