You are hereAktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim


By jakub.grodzki - Posted on 17 styczeń 2019

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim

 

Zapraszamy osoby, które uczestniczyły w projektach z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego CT 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne do skorzystania ze wsparcia oferowanego w projekcie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim (IV) realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Piszu.

Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim (IV) współfinansowany jest  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Okres realizacji: od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim.

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE – GRUPA DOCELOWA I REKRUTACJA
Wsparcie w projekcie skierowane jest wyłącznie do osób młodych w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu jako osoby bezrobotne.
Ponadto na etapie rekrutacji do projektu brane są pod uwagę dodatkowe kryteria ponieważ wsparcie skierowane jest w szczególności do:
- osób należących do kategorii młodzieży NEET – co najmniej 60% uczestników

NEET to osoba młoda w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli:
nie pracuje (tj. jest bezrobotna),
nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym tj. dziennym)
nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni)
- osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy – co najmniej 20% uczestników tj. osób  z niepełnosprawnościami i/lub osób długotrwale bezrobotnych i/lub osób o niskich kwalifikacjach.
Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od wieku:
~ młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy)
~ dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).
Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby, które nie posiadają wykształcenia policealnego lub wyższego.
- kobiet – ponad 50% uczestników
Rekrutacja osób do projektu prowadzona jest przez cały okres realizacji, do momentu zrekrutowania zakładanej liczby osób. Założeniem projektu jest zrekrutowanie co najmniej 140 osób.

FORMY WSPARCIA, HARMONOGRAM I MIEJSCE REALIZACJI
Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci pośrednictwem pracy lub doradztwem zawodowych oraz utworzony zostanie dla każdego Indywidualny Plan Działania. Osoby zakwalifikowane do projektu mogą skorzystać z następujących form wsparcia:
- bon szkoleniowy
- bon na zasiedlenie
- staże
- jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
- wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
Zgodnie z harmonogramem poszczególne formy wsparcia będą realizowane przez cały okres realizacji projektu, lub do momentu wyczerpania środków finansowych na zadaniach.
Projekt realizowany jest na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego w powiecie piskim.

Informacji na temat projektu udziela specjalista ds. programów Pani Małgorzata Zach, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu ul. J.O. Zagłoby 2 pokój nr 4 lub pod numerem telefonu: 87 4252442.

Tagi

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz